Kako radi SBR biološki uređaj

Tehnologija SBR (sekvencionalni biološki reaktor) radi na principu sekvencionalnog načina pročišćavanja, rastapanje krutog otpada, i u kombinaciji sa aktivnim muljem i sedimantaciskom zonom rezervoara. Za rad sistema potrebne su dvije komore.

SBR biološki uređaji pročišćavaju otpadnu vodu u više ciklusa. Sistemi GRAF-SBR pročišćavaju otpadnu vodu do 99 %. Mali biološki uređaji SBR-Aqua-Simplex i SBR-Klaro Easy mogu postići i bolje rezeultate pročišćavanja, izlazni parametri su u skladu sa svim zakonima.

Pročišćavanje postupkom SBR


1. Faza prepumpavanja

Otpadna voda se prikuplja u prvoj komori te se vrši njezina stabilizacija i otapanje. Otpadna voda se prebacuje u drugu komoru (reaktorski dio).

2. Faza prozračivanja 

Biološka obrada otpadne vode pomoću mikroorganizama se odvija u SBR reaktoru. Kratke faze ozračivanja i mirovanja se izmjenjuju u kontroliranom procesu pročišćavanja. Aktivni mulj se na taj način razvija. S pomoću milijuna mikroorganizama otpadna voda se temeljito pročisti.

3. Faza mirovanja 

Sljedi faza mirovanja, u kojoj aktivni mulj tone na dno. Tada pročišćena otpadna voda ostane pri površini SBR reaktora.

4. Crpljenje pročišćene otpadne vode 

Pročišćena otpadna voda sade se ispušta iz rezervoara u Upojni sistem. Dio aktivnog mulja se prebacuje iz SBR reaktora u prvu komoru uređaja.
 
Izgrada web stranica Boomer